Fornesementu Viaturas(Kareta) ba Munisipiu Dili

Hahu loke: 08/22/2023
Hahu taka 09/22/2023


Ho meius ida ne’e Munisipiu Dili liu husi Servisu Aprovizionamentu hakarak informa ba publiku katak Autoridade Munisipiu Dili (AMD) konvida kompañia sira ne’ebe iha interese no Elijibel atu bele mai kompete iha konkursu ida ne’e. Informasaun detallu bele download PDF file ne’ebe ami aneksu ona.


Anexu dokumentus

  • Fornesementu-Viatura-Kareta-ba-Munisipiu-Dili.pdf pdf (373kb) [ Deskarrega ]

© 2024 Ministério da Administração Estatal