• Fornesementu Viaturas(Kareta) ba Munisipiu Dili

    Post iha: 23 Aug 2023

    Ho meius ida ne’e Munisipiu Dili liu husi Servisu Aprovizionamentu hakarak informa ba publiku katak Autoridade Munisipiu Dili (AMD) konvida kompañia sira ne’ebe iha interese no Elijibel atu bele mai kompete iha konkursu ida ne’e. Informasaun detallu bele download PDF file ne’ebe ami aneksu ona.

© 2024 Ministério da Administração Estatal